Україна

Житомирська обл. м. Коростишів

Телефон, Viber

+38(095)4270964 +38(098)2207315

Електронна адреса

gabrolux@ukr.net

Одинарні оригінальні №1

Орієнтовна вартість комплекту пам`ятника – 32000 + гривень. Точна ціна будь-якого пам`ятника залежить від використаня виду каменю, родовища, розміру деталей, обсягу та складності художніх та інших робіт.

Додаткова інформація для пошукових систем.

1.7 Склад гранітних шарів. Типові гранітні комплекси. Види гранітних комплексів.

Згідно з геофізичними даними, Салмінський гранітний типовий комплекс унікальних шарів кам'яних порід являє собою субгоризонтальне пластиноутворене тіло, потужність якого поступово збільшується - з 2 км в північно-західній його частині типового комплексу високоякісних кам'яних порід гранітних шарів платформ до 10 км в південно-східній. Для високоякісного типового комплексу гранітних шарів кам'яних порід унікальної платформи характерно асиметрична однонаправлена будова. В напрямку з південного сходу, де, по геофізичним даним, передбачається існування провідного каналу унікальних високоякісних гранітних шарів кам'яних плит, в північно-західному напрямку відбувається закономірна зміна типового комплексу шарів кам'яних гранітних порід із зменшенням їх основності і віку (рис. 13, 14): габбро -анортозитовий, подібні типові гранітні кам'яних породи з ними монцоніти, сієніти → биотит-амфіболові овоїдні високоякісні типові граніти рапаківі, кварцеві сієніти → біотитові унікальні комплекси гранітів, подобні до них топазвмісні благородні види унікальних шарів гранітної платформи.

Петрографічно основні типові комплекси гранітних шарів кам'яних порід анартозит-рапаківі гранітного типового комплексу надзвичайно близькі до основних шарів кам'яних порід анартозит-магнерит- гранітного типового комплексу. Тут також чітко виділяються три групи унікальних кам'яних порід благородних шарів гранітних плит:
1) анартозити, подібні до них мафічні високоякісні унікальні шари кам'яних порід,
2) феродіорити,
3) високоглиноземнисті габро. В першому типовому гранітному комплексі унікальних шарів благородних кам'яних порід разом з анортозитами, габронорит-анортозитами в обмеженому об'ємі присутні габронорити, норити, троктоліти, рідше лерцоліти і піроксеніти. Для мафічних благородних кам'яних порід унікальник високоякісних гранітних шарів платформ карєвих зон характерна ритмічна розслоєність.

Серед гранітоїдів можна виділити три основні групи унікальних благородних гранітних кам'яних порід:
1) біотит-амфібілові типові граніти і кварцеві сієніти,
2) біотитові типові комплекси гранітних шарів кам'яних порід,
3) тапазвмісні Li-F типові комплекси кам'яних шарів гранітів. Біотит-амфібілові типові гранітні комплекси явно домінуть, для них характрені досить широкі, в складі високоякісних благородних гранітних шарів кам'яних порід, варіації відношення Fe-Mg- силікатів і структурно-текстурна гетерогенність.

Типовими представниками високоякісних комплексів гранітних шарів кам'яних платформ являються віборгити, пітерліти і порфіровидні унікальні комплекси благородних грубозернистих гранітів. В дрібних типових комплексах високоякісних шарів граніту, сателітах великих плутонів типові комплекси шарів рапаківі. Біотитові унікальні високоякісні комплекси гранітних шарів кам'яних плит відрізняються істотно великою гомогенністю складу унікальних кам'яних порід благородного граніту і структур. Серед них виділяються два різновиди типових гранітних комплексів: крупнозернисті високоякісні благородні граніти, мілкозернисті порфіровидні унікальні комплекси гранітних шарів.

Крупнозернисті високоякісні благородні граніти утворюють більш або менш крупні тіла, що проривають більш ранні біотит-амфібілові унікальні гранітні платформи благородних кам'яних порід. Мілкозернисті прфіровидні унікальні комплекси благородних гранітних шарів кам'яних платформ, більш пізні, утворюють невеликі плитоподібні тіла серед унікальних високоякісних гранітних плит типових комплексів кам'яних порід ранніх інтрузивних фаз. Топазвмісні типові комплекси високоякісних гранітних шарів благородних кам'яних порід унікальних плит утворюють невеликі штокообразні тіла і дайки. Для апікальних частин таких штоків унікальних високоякісних шарів гранітних платформ кам'яних благородних порід контактових зон пологопадаючих даек характерний розвиток штокшайдеров. Пігматити для типових комплексів гранітів розглянутого типу унікальних кам'яних благородних порід в цілому не характерні. Виключення складає найбільш глубинний Коростенський типовий гранітний комплекс унікальних шарів кам'яних платформ благородних порід, вкрай рідко в деяких плутонах зустрічаються дайки лужних сієнітів.

Характерною особливістю мінерального унікального складу високоякісних гранітів рапаківі є екстримально висока залізність Fe-Mg-силікатів, представлених біотитом, близьким до лепидомелану, гастінгситовою роговою обманкою, ферогеденбергітом і фаялітом. Залізність біотита і амфібола в біотит-амфіболових високоякісних унікальних шарів гранітів благородних кам'яних порід типових платформ 0.81—0.98, 0.81—0.95 відповідно. В більш диференційованих типових комплексах гранітів унікальних шарів кам'яних платформ благородних порід поряд з збільшенням залізистотсті біотита (0.92—0.97) зростає роль сідерофілотової молекули. В пізних топазвмісних типових високоякисних гранітів унікальних шарів благородних кам'яних порід місце біотита займає протолітиніт. Піроксени і фаяліт найбільш характерні для гранітоїдів підвищеної основності і для гібридних благородних кам'яних порід високоякісних типових гранітних плит. Із акцесорних мінералів найбільш звичайними є флюорит, циркон, апатит, ильменіт, магнетит, анатаз і ортит. В більш диференційованих гранітах унікальних високоякісних шарів кам'яних платформ благородних порід з'являються ткож монацит, бастнезит, топаз, каситерит, колумбыт, торит.

Термобарометричні дослідження унікальних високоякісних шарів гранів рапаківі типових комплексів кам'яних благородних порід Виборгського батоліта показали, що кристалізація найбільш примітивних типових комплексів гранітних шарів кам'яних платформ, що представляють основний обсягінтрузії, здійснювалася в температурному діапзоні 850—650 °С, тиску від 1.0 до 5.4 кбар. Для найбільш пізних, диференційованих Li-F високоякісних комплексів гранітів благородних кам'яних платформ Салминського батоліта аналіз включень в мінералах дає температуру солідуса 640—680, ліквідуса — 770—830 °С. Присутність типових комплексів шарів гранітів унікальних благородних кам'яних порід фаяліта, фюорита, пізня кристалізація гідроксилвмісних силікатів свідчать про низький fH2O і являється основною причиною, чому ці унікальні високоякісні граніти кам'яних платформ благородних порід мають такий високий сололідіус. Високоякісні унікальні граніти рапаківі типових шарів кам'яних благородних порід Феноскандиї крисатлізувались в відновлювальних умовах, близьких або навіть нижче FMQ-буфера. Низька фугітивність кисню в типових високоякісних шарів гранітів рапаківі благородних кам'яних порід відображають відновлювальні умови в джерелі. Li-F типові високоякісні граніти унікальних кам'яних плит благородних порід кристалізувались вже із водонасичених сплавів при підвищеній фугітивності кисню, між NNO- і HM-буферами.

Геохімія. Типових комплексів граніта. Унікальних шарів граніта. Склад гранітних шарів.

Хімічні склади унікальних гранітних плит типових комплексів благородних кам'яних порід батоліта свідчать про переважно сублужному їх характері і відношення гранітних шарів благородних порід основного складу до толеітової серії. Розподілення унікальних високоякісних складів гранітних шарів кам'яних платформ благородних порід відносно SiO2 має бімодальний характер. Анартозити і пов'язані з ним мафічні типові гранітні породи унікальних високоякісних комплексів кам'яних плит благородних порід геохімічно дуже близькі до даних із типових комплексів кам'яних порід благородних гранітних платформ анортозит-мангерит- гранітного комплексу. Спайдерграми показують збагачений характер гранітного типового комплексу унікальних шарів кам'яних платворм благородних порід, за виключенням пізних унікальних комплексів високоглиноземнистих шарів габро кам'яних благородних порід.

Високоглиноземнисті типові комплекси шарів габбро унікальних кам'яних благородних порід депоетовані практично на всі некогерентні елементи, за виключенням Sr і Eu. По своїм геохімічним характеристиками унікальні високоякісні плити благородних порід габбро досить близько до аналогічних типових шарів габбро благородних порід комплексів Ларамі і Найн. Для типових комплексів благородних порід шарів унікальних гранітних платформ характерні висока магнезіальність і кілька підвищені вмісти сумісних елементів-примісей порівняно з іншими основними унікальними високоякісними породами гранітних шарів кам'яних платформ Салминського плутона.

Найбільшою збагаченностью некогерентними елементами серед мафічних унікальних благородних гранітних порід відрізняються йотуніти, а також монцонітоїди, з ними подібні. Для високоякісних блпгородних гранітних шарів порід кам'яних плит характені високі вмісти Fe, Ti, Ba, Pb, HFSE, слабовиражена Nb, різко виражена Sr негативни аномалія. Спектри розподілу REE в основних типових комплексах порід унікальних шарів габбро кам'яних високоякісних плит (рис. 15,) характеризуються збагаченням LREE.

Негативні аномалії Ba, Sr, Eu, Ti являються свідченням значного фракціонування польових шпатів і амфібола в пізних унікальних високоякісних шарів гарнітів типових комплексів кам'яних плит благородних порі. Збіднення LREE і Zr від ранніх біотит-амфіболових типових комплексів гранітних шарів благородних кам'яних порід до пізних біотитових високоякісних унікальних кольорових гранітів обусловлено скоріше всього фракціонуванням акцесорних мінералів.

Серед представників більш пізнього йотнийського магматизма найменш диференційованими унікальних високоякісних гранітних шарів кам'яних благородних порід є базальти салмиськой свити (рис. 15). Від діабазів анартозит-рапакі гранітних типових комплексів благородних кам'яних порід вони відрізняються більш високими значеннями Mg#, але при такому же низькому вмісту Сr, Ni. Для типових комплексів гранітних шарів благородних порід кам'яних платформ характерні екстримально високі вмісти TiO2, P2O5, F, загальне збагачення несумісними елементами, особливо Ba, LREE, Zr, при деякому переважанні LILE по відношенню до HFS-элементів. Вміст некогерентних елементів в унікальних високоякісних базальтів благородних порід вища, ніж в високотитанічних траппах (рис. 19). Висока збагаченність типових високоякісних базальтів унікальних кам'яних плит благородних порід Ва, а також Ti, Zr, Nb, K і F, скоріше всьго, свідчить про матасоматозоване літосферне мантийне походження, що містить флогопит і амфібол і низького степеня плавлення.

На дискримінаціонних діаграмах діабазити Виборгського плутона і йотнійські базальти лягають в поля внутрішніх унікальних комплексів високоякісних шарів базальтів типових кам'яних платформ благородних порід(рис. 20;). Вони належать до високотитанічних і висококалієвих толеітам і демонструють в складі типових комплексів базальтів унікальні геохімічні риси «Просунутих» континентальних шарів базальтів кам'яних плит унікальних благородних порід. Низькій вміст спільних елементів, негативні Sr аномалії і характер розподілення REE свідчать про високий ступінь диференційованості цих типових комплексів шарів порід базальтів кам'яних платформ. Мабуть, саме ефектом корової контамінації обумовлений тренд точок типових комплексів шарів діабазів Виборгського батоліта, який простягається від поля внутрішніх толеітів в поле вапняно-лужних унікальних високоякісних комплексів шарів базальтів благородних порід вулканічних дуг, на діаграмі (рис. 20, б). Йотнінські типові комплекси базальтів кам'яних платформ унікальних благородних порід, також як і пост йотнінські дайки діабазів, контаміновані в значно меньшій степені, так як на цьому графіку вони лежать виключно в полі внутрішньоплитних толеітів.

64